Y Dewis

Rhan 1: Y Gêm

Bydd yr ap ein hun yn cyfuno ffotograffiau lliw a’r sgript yma ar ffurf llyfr comig. Y bwriad yw defnyddio actorion y cynhyrchiad llwyfan yn y ffotograffiau. Mae deialog mewn llythrennau du a llais mewnol mewn llythrennau glas; cyfarwyddiadau’r gêm mewn llythrennau coch, rhaid dilyn y ddolen i wneud dewis.

Pennod 1

Ar long wyliau fodern ar doriad dydd. Mae bownser yn tywys dynes ifanc gerfyn ei braech ar hyd fwrdd y llong.

Dynes Ifanc

Fydda i efo ti rwan, hen ddyn. A dydi hyn ddim i fi, chwaith. Mae hyn iddi hi.

Mae’r bownser a’r ddynes ifanc yn cyrraedd drws, y bownser yn ei gurro’n dawel ac yn gwrando.

Dynes Ifanc

Dwn im pa stâd fydd ar rhain adeg yma’r bore, chwaith.

Mae’r bownser yn arwain y ddynes ifanc drwy’r drws ac yn ei gau ar eu holau. Safant mewn bar gwag llawn olion parti gwyllt: poteli wedi torri, esgidiau merched, tinsel a charcas cyw iâr; mae pen carw ar y wal gyda gwydryn gwag ar un o’i gyrn. Wrth ymyl y bar esitedd dyn ifanc, Pwyll, gyferbyn â hen ddyn, Harvey. Mae golwg blêr a meddw ar y ddau. Mae Harvey’n troi i edrych ar y bownser a’r ddynes ifanc, ond mae’n parhau i siarad gyda Pwyll.

Harvey

. . . fel tasa fo ‘di cael ei groeshoelio i’r wal, a dal yn fyw; anhygoel. Ond dyna sut oedd dynion nôl yn y dyddiau yna. Caled . . . a rhywbeth gwyllt amdanyn nhw.

Pwyll

Ddim fel ni lanciau gwamal dyddiau yma.

Harvey

‘Da chi ‘di cael pethe’n hawdd. Dynion fel fi a dy dad wedi gwneud y gwaith caled i gyd i chi. Ella fydda chi mwy diolchgar petai chi’n cofio hynny weithiau.

Pwyll

Naturiol i ni edrych i’r dyfodol, Harvey. Allen ni mo helpu hynny.

Harvey

O leiaf fod ti’n onest. A ble mae dy dad? Ydi o’n gwybod fod ti yma?

Pwyll

Dw i ‘di cymryd rhan o’r busnes drosodd fy hun.

Harvey

Glywis i nad oedd o’n hapus iawn efo hynny.

Pwyll

Nag oedd, ond doedd ganddo fo ddim llawer o ddewis.

Harvey

Tasa Jack yn fy nhrin i fel ‘na, fyddwn i wedi blingo’r diawl.

Pwyll

Debyg iawn, ond mae Jack yn ofn ‘i dad . . .

Harvey

A dwyt ti ddim?

Pwyll

Ddim yn yr un ffordd.

Harvey

Wel, beth bynnag, ti ‘di dangos fod gynno chdi ‘chydig o frêns efo’r dîl ‘ma, yn do? Bachgen clefar fel ti . . . ei di’n bell, Pwyll. Ond fydda i isho gwybod beth ydi ymateb dy dad. Dw i ‘di bod yn gwneud hyn rhy hir i mi gredu fod o jest yn mynd i adael i bethau fod.

Pwyll

Mae hyn yn mynd i fod yn dda iddo fo hefyd.

Fydd o ddim isho peryglu ei fusnes ei hun.

Saib

Harvey

(gan gyfeirio at y ddynes ifanc sy’n sefyll wrth ymyl y drws)

Mae’n dipyn o draddodiad yn y teulu i ddathlu dîl mawr fel hyn.

Pwyll

(gan edrych drosodd ar y ddynes ifanc)

Dim diolch.

Harvey

Be wyt ti? Rhy dda i ni neu rywbeth?

Pwyll

Na . . . dw i jest . . . ddim . . .

Harvey

(yn galw drosodd i’r ferch)

Paid poeni, cyw, dim ond ni’n dau sydd ar ôl. Tyrd yma.

Pwyll

Ddudis i na, yn do?

Harvey

Wyt ti’n mynd i’n sarhau ni i gyd heno ‘ma? Torri’r hen arferion?

Lwc ddrwg ydi rhywbeth fel ‘na, ‘ngwas i.

Pwyll

Gyda pharch, Harvey, eich traddodiadu chi ydi’r rhain, nid fy rhai i.

Harvey

Gymera i ddim sarhad.

Pwyll

Does dim sarhad, Harvey. Dw i jest . . . ddim awydd, dyna’r cwbwl.

Harvey

Ti’n licio bechgyn? Dyma be ‘di hyn? Mae gin i un o’r rheiny hefyd os wyt ti isho . . .

Pwyll

Na . . . na . . . mae hi ‘di bod yn noson hir,

a diolch am y cynnig ond ‘dw i angen fy ngwely.

Saib

Harvey

Dw i ddim yn gofyn, Pwyll. Dyma sut ‘da ni’n neud pethe fan hyn.

Dynes Ifanc

Dw i ‘di blino ar hogie’r stag dŵ ‘ma, Harvey.

Ddylwn i neud o nawr. Ga i ddim cyfle arall.

Harvey

Dwyt ti ddim yma am dy farn.

Y dewis: Wyt ti am i Pwyll wrthod (pennod 2), neu ddim (pennod 3)?